Vendor Policy

ΓΕΝΙΚΑ

Η πλατφόρμα www.broombids.com διατίθεται προς χρήση απο τους εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν αυτοκίνητα προς ενοικίαση και ονομάζονται Vendors.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας υπό την ιδιότητα του Vendor ( ιδιοκτήτη ενοικαζομένου αυτοκινήτου) οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της www.broombids.com αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Πρόσβαση στις εφαρμογές της Ιστοσελίδας

Για τη διευκόλυνση των Vendors των υπηρεσιών της η www.broombids.com . παρέχει μέσω της ιστοσελίδας την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας προσφορών  κάθε χρήστη. H εφαρμογή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή εφαρμογής. Οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται αποκλειστικά για το χρήστη που την έχει καταχωρήσει ή για λογαριασμό του οποίου έχει καταχωρηθεί και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε χρήστη  για χρήση της εφαρμογής που σχετίζεται με την αποστολή και των πληροφοριών των σχετικών με αυτή δεν είναι δυνατό να εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά.

Υποχρεώσεις

Οι Vendors έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται απόλυτα προς τους όρους χρήσης της σελίδας και ειδικότερα :

Απαγορεύεται ρητά κάθε  παράκαμψη των δικλείδων ασφαλείας της πλατφόρμας 

Απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού .

Απαγορεύεται να γράφουν ευθέως η κεκαλυμμένα με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία η πληροφορίες ( πχ. Ονόματα, τηλέφωνα, e-mail κλπ ) που μπορούν να φέρουν σε επαφή πελάτη και Vendor πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι Vendors δεσμεύονται για την καλή χρήση ενω η www.broombids.com θα παρέχει αξιόπιστη και λειτουργική πλατφόρμα για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

Οι Vendors είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στην ιστοσελίδα τα απαιτούμενα έγγραφα ( τιμολόγια ) προς πίστωση των οφειλομένων ποσών και πληρωμής . Καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη παραλαβή τιμολογίου.

Δικαιώματα

Οι Vendors δικαιούνται να κάνουν χρήση της πλατφόρμας οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου επιθυμούν

Να επιλέγουν μόνοι τους σε ποιούς και πόσους διαγωνισμούς θα λάβουν μέρος

Να αναγράφουν η να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσόν η επιπλέον παροχή θεωρούν ότι θα είναι θετικό για την ανάθεση από τον πελάτη

Σε περίπτωση αιτήματος υπαναχώρησης της ενοικίασης από τον πελάτη δικαιούνται να αρνηθούν την επιστροφή της πληρωμής με αιτιολογημένο e-mail.

Στην περίπτωση αιτήματος υπαναχώρησης ενοικίασης που έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς NON REFUNDABLE δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς τους καθόσον το αίτημα απορρίπτεται ούτως η άλλως .

Δοσιδικία   

Για οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω κοινά αποδεχθέντων και επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κω .

 

 

GENERALLY

The www.broombids.com platform is available for use by registered users who own rental cars and are called Vendors.

The users of the website in the capacity of Vendor (owner of a rented car) must comply with the rules and provisions of Greek, European and International Law and the relevant legislation governing telecommunications and refrain from any illegal and abusive behavior during use. and in relation to it. The user of the website is responsible for any damage caused to its website, www.broombids.com due to the misuse or improper use of the website and the services offered through it.

Access to the applications of the Website

For the convenience of Vendors of its services www.broombids.com. provides through the website the conditional access to follow the progress of each user. This application may be used only for the aforementioned purpose and is for informational purposes only. The company is not responsible in case of any incorrect registration or any damage to the user from the use of this information or application. The information extracted from it is intended exclusively for the user who has registered it or on whose behalf it has been registered and its use is prohibited by any third party.This is a strictly personal service and therefore the right of each user to use the application related to the shipment and the information related to it can not be assigned. Any access or use by any unauthorized third party is strictly prohibited.

Liabilities

Vendors have an obligation to fully comply with the terms of use of the site and in particular:

Any bypass of the platform safety valves is expressly prohibited

It is forbidden to come in contact with customers before completing the tender process.

It is forbidden to write directly or in any way covered information or information (eg Names, telephone numbers, e-mail, etc.) that can bring the customer and Vendor in contact before the completion of the process.

Vendors are committed to good use while www.broombids.com will provide a reliable and functional platform for completing competitions.

Rights

Vendors are entitled to use the platform any day and time of the year

To choose for themselves in which and how many competitions they will take part

Indicate or offer any amount of additional benefit they consider to be positive for the assignment by the customer.

Responsible courts

The courts of Kos are responsible for any violation of the above commonly accepted and resolution of any dispute.